9i 高端云服务 性能

将 9i 高端云服务 性能与业内平均水平作比较

下载速度

越快越好
 • 150Mbps
 • 120Mbps
 • 40Mbps
 • 175 Mbps
 • 150 Mbps
 • 125 Mbps
 • 100 Mbps
 • 75 Mbps
 • 50 Mbps
 • 25 Mbps
 • 0 Mbps
 • 9iFAST*
 • 业内高端
 • 业内普通

故障率

百分比越低越好
 • 1%
 • 7%
 • 20%
 • 35
 • 30
 • 25
 • 20
 • 15
 • 10
 • 5
 • 0
 • 9iFAST*
 • 业内高端
 • 业内普通

客户满意度

百分比越高越好
 • 97%
 • 87%
 • 70%
 • 100%
 • 90%
 • 80%
 • 70%
 • 60%
 • ...
 • 10%
 • 0%
 • 9iFAST*
 • 业内高端
 • 业内普通
* 从2013年至今客户基数随机调查得出

优质线路比例

百分比越高越好
 • 80%
 • 60%
 • 40%
 • 100%
 • 90%
 • 80%
 • 70%
 • 60%
 • 50%
 • 40%
 • 30%
 • 9iFAST*
 • 业内高端
 • 业内普通
* 选取部分商家中抽查,基础考核标准

售后响应速度

时间越短越好
 • 3小时内
 • 12小时内
 • 72小时内
 • 更长
 • 72小时
 • 48小时
 • 24小时
 • 12小时
 • 6小时
 • 3小时
 • 1小时
 • 9iFAST*
 • 业内高端
 • 业内普通
* 选取部分商家中抽查,以回复速度为标准

创新技术支持

百分比越高越好
 • 100%
 • 70%
 • 0%
 • 100%
 • 90%
 • 80%
 • 70%
 • 60%
 • ...
 • 10%
 • 0%
 • 9iFAST*
 • 业内高端
 • 业内普通
* 以服务器性能辅助技术作为参考标准